2017 a. Kov valimised

Arvestades asjaolu, et nendel valimistel võisid  esmakordselt valida ka noored, alates 16 eluaastast, siis vajaks poliitiline olukord Saardes kindlasti lisaselgitusi. 

Miks üldse toimub valimiskampaania?
Kõikide valimisliitude ja erakondade suur unistus on üksi moodustada koalitsioon.

Kui enne valimisi püüavad kõik eristuda, siis peale valimistulemuste selgumist järgmise sammuna hakkavad mandaate saanud erakonnad või valimisliidud otsima partnerid, kellega koos moodustada koalitsioon.

Mis on koalitsioon? 
Kui üks erakond ei ole saanud valimistulemuste põhjal enamus mandaate, siis tuleb otsima hakata "endiste vaenlaste hulgast" sõpru ja mõttekaaslasi, kellega koos oleks mandaate vähemalt 1 mandaat üle keskmise. 
Näide: Tulevases Saarde vallas on 15 mandaati, koalitsiooni saab moodustada 8 mandaadiga.

Mida koalitsioni kuulumine annab? 
Kui üks valimisliit või erakond saab enamusmandaadid N: 8, siis ta ei pea tegema kompromisse. Enamusmandaatidega kaasneb rahva usaldus. Asutakse võimule, hakates täitma enda valimislubadusi ja ei pea arvestama teistega.

Kui aga keegi ei saa enamusmandaate, tuleb liikuma hakata koalitsiooni lepingu suunas. s.t et mõlemad või kõik osapooled peavad tegema järeleandmisi ja ükski osapool ei saa täielikult enda väljahõisatud valimislubadusi realiseerida.

Need, kellel jääb mandaate vähemaks, moodustavad opositsiooni ehk vähemuse. Koalitsioon võib võtta opositsiooni kuulda, kuid olulistes kohtades on neil ikkagi võimalus oma tahtmisi otsustada.Saardes jagunesid 2013 a. valimiste järel  mandaadid 6:6:1 
Keegi üksi ei saanud enamus mandaate, valitsuse moodustamiseks oli vaja hakata sõlmima koalitsiooni kokkuleppeid. 
Kuna kumbki 6 mandaati saanud valimisliidust ei suutnud kaolitsioonilepingut sõlmida 1 mandaadi saanud Keskerakonnaga, mis oleks viinud soovitud enamus mandaatiteni, moodustati 6 + 6 koalitsioon ja Keskkerakond jäi 1 mandaadiga opositisooni.

Koalitsioonilepe sündis ja kohad jagati ära järgmiselt: 
Saarde vallas on praegu X tähe kujuline jagatud valitsus
Volikogu esimees VL "Uus Saarde" = Vallavanem "VL Koduvald"
Volikogu aseseimees "VL. "Koduvald" = Abivallavanem "VL Uus Saarde"

ehk siis isikuliselt
Vallavolikogus = vallavalitususes
Väino Lill = Andres Annast
Kalle Song = Ave Kallo

Volikogu otsustab, kuhu suunas vald liigub. Vallavalitsus viib ellu volikogu otsused ja annab volikogule tagasisidet, kuidas on läinud.

Siinkohal oleks hea ära märkida, et ei tohiks segamini ajada valla ametnikke ja vallavalitsust. Ametnikud teevad oma tööd, sõltumata poliitikast.

Vallavalitsus on aga poliitiline, teostades muuhulgas võitjaerakonna või koalitsioonipartnerite valimislubadusi. 2013-2017 a. koosnes  vallavalitsus 4 liikmest, kelle istungid toimuvad reeglina üks kord nädalas teisipäeviti algusega kell 09.00, vallavanema kabinetis. Vallavalitsuse koosolekud on kinnised. Koosolekutest võtab osa Saarde vallasekretär, kellel on sõnaõigus vaid päevakorraküsimuste osas kaasa rääkida. Vallavalitsusel on volitus ametis olla ühel valimisperioodil. Peale igakordseid valimisi võib koosseis muutuda, vastavalt valimistulemustele.

Saarde Vallavalitsuse koosseis: 
Andres Annast - vallavanem - VL Koduvald poolt täidetud ametikoht
Erli Aasamets - vallavalitsuse liige - VL Koduvald poolt täidetud ametikoht 
Ave Kallo - abivallavanem - VL Uus Saarde poolt täidetud ametikoht
Anne Saar pearaamatupidaja, vallavalitsuse liige - mitte poliitiline.

Kõik eelpool nimetatud ametikohad on palgalised, nii volikogus, kui vallavalitsuses, .

Nagu näeme, siis meie vallavalitsuses on koalitsiooni moodustanud "VL Koduvald"

Kontrollküsimus.
Kellel on lihtsam olnud praeguse Vallavolikogu ja vallavalitsuse kooseisus oma valimislubadusi realiseerida või teha endale kasulikke otsuseid?
Õige vastus: "VL Koduvallal"
Miks? 
Sest "VL Koduvald" on kuulunud nii vallavolikogus, kui ka vallavalitsuses koalitsiooni ehk enamusse.

Kui vaadata veelgi ajas tagasi, siis VL "Koduvald" on koalitsiooni moodustanud alates 3 valla (Saarde, Tali valdade ja  Kilingi-Nõmme linna) ühinemist, alates aastast 2005. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RÄÄGIME ÜHINEMISEST!
Ilma minevikuta pole tulevikku!

Kõigile on teada, et riigi poolt korraldatud ja peale surutud haldusreform nõudis liitumisläbirääkimisi naabervaldadega.

Saarde vallavolikogus moodustati sel puhul ühinemiskomisjon, kelle ülesandeks oli hakata käima ühinemisega seotud koosolekutel ja läbirääkimistel esindades Saarde valda.

Volikogu kinnitas järgmise ühinemiskomisjoni koosseisu:
1. Volikogu esimees: Väino Lill - VL: Uus Saarde
2. Vallavanem Andres Annast - VL: Koduvald

Iseend palus komisjoni koosseisu nimetada ka Vallavalitsuse liige Erli Aasamets. VL "Koduvald"

Taaskord näeme, et ühinemiskomisjoni koalitsioon ehk enamus on VL "Koduvald" kasuks.

Mida siis koos ära tehti?

Esiti peeti läbirääkimisi 4 valla ühinemise osas. Kas just nii aga kõrvaltvaatal võis jääda mulje, et mindi lippude, lillede ja vilega vastu väärt mõttele, et moodustava valla keskus hakkab asuma Uulus.

Kui vallavanem Andres Annast oli veel nii ja naa seisukohal, siis esimene, kellele liitumisasjad vastukarva läksid, oli Väino Lill , Volikogu esimees - VL "Uus Saarde". Sel keerulisel perioodil kutsuti korduvalt kokku VL. "Uus Saarde" liikmed, et koos arutada ja otsustada, mis suunas liikuda. Kõik kohalolnud toetasid Väino Lille ja Andres Annastit, selles osas, et tuleb julgeda võtta teine kurss ja seista selle eest, et Kilingi-Nõmme jääks vallakeskusena püsima.

Kui oli selgeks saanud, et 4 valla ühinemist ei toimu, kaotas ühinemiskomisjoni liige Erli Aasamets - VL "Koduvald " huvi ühinemistoimingute vastu ja rohkematele koosolekutele ei jõudnud!

Ühinemisega seonduv langes eelkõige Väino Lille ja Andres Annasti õlule.

Esmalt siis astuti välja 4 valla ühinemisläbirääkimistest ja Saarde vald jäi üksi. Vahest oli see isegi ootamatu, kuid ühtäkki Surju vald avaldas soovi ühineda Saarde vallaga.

Ja nii see täna ongi! Läbirääkimised on peetud! Peale uusi valimisi moodustavad Surju ja Saarde kokku ühe valla - Saarde vald.

Kellelegi on vaja toetuda, ühtsuses peitub ju jõud ja ehk selles peitub ka põhjus, miks vallavanem Andres Annast on avalikus pöördumises teada andnud järgmist: " Mina olen oma valiku teinud ning olen otsustanud kandideerida VL "Uus Saarde" valimisnimekirjas. Põhjendades otsust nii: " Esimene ja peamine põhjus on see, et sinna mind kutsuti. Järelikult leidsid nimekirjas olevad inimesed, et ma olen teinud viimased neli aastat õiget asja! Kindlasti on põhjuseks ka see, et minu arvates oleme me koos volikogu esimees Väino Lillega Saarde valda esindades teinud väga head koostööd! Kui rääkida riiklikul tasandil, siis on Saarde vald saanud hakkama ikkagi väga olulise saavutusega. Saarde vald läbis väga edukalt haldusreformi kadalipu!

Kilingi-Nõmme jätkab vallakeskusena ja saab jätkuda ka edela- Eesti tõmbekeskuse Kilingi-Nõmme edasiarendamine, selle eest peame tänulikud olema Volikogu esimehele Väino Lillele - VL "Uus Saarde" ja vallavanemale Andres Annastile, kes on VL Koduvald poolt valitud Vallavanem, kuid protsessi käigus leidis rohkem tuge VL "Uus Saarde" liikmetelt, ning seetõttu on asunud kandideerima VL "Uus Saarde" ridadesse.

Valimisliit "Uus Saarde" on ametlikult registreeritud seltsing, millel on 3 liikmeline juhatus ja 27 liiget.
Juhatusse kuuluvad:
1. Väino Lill
2. Avo Tursk
3. Valdur Salupõld

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Armsad valijad! Püüan Teile selgitada, et kõik on omavahel kuidagi seotud ning kogu piirkonna areng saab alguse sellest, kellele Sa annad enda hääle!

Mis on arengukava?
Saarde valla arengukava on koostatud aastani 2022 . See on kokkuvõtlik valla alusdokument, kus on selgelt lahti kirjutatud, mis võimalused on meie vallas olemas ja kuhu suunda oma arengus liigume. Arengukavast saab kiirelt aimu, mis on ühele vallale oluline ja mis mitte. Arengukava on elav dokument, mida volikogu vaatab igal aastal uuesti üle, vajadusel viib sisse täpsustused, parandused või muudatused.

Arengukava üldiselt keskmisele vallakodanikule ei tähenda midagi. Küll on see dokument aga oluline valla allasutustele ja ettevõtjatele. Projektide tegemisest on ka kõik ilmselt kuulnud. Reeglina kõik projektid, mida koostavad Saarde valla territooriumil elavad kodanikud, vajavad juurde sidusat viidet, et minu tegemine on kooskõlas Saarde valla arengukavaga. Seetõttu arengukava peab olema tegelikust olukorrast sammu ees, ettenägelik, arenguvõimalusi loov, kõiki valdkondi kaasav, et vald ja kodanikud saaks igakülgselt ning mitmekülgselt areneda.

Kas eesootavad valimised ja arengukava on omavahel kuidagi seotud?

Volikogu liige peaks alati esimesele kohale seadma kogukonna huvi, mitte isikliku huvi. Kuid on täiesti ootuspärane, et valla alusdokumendid ja muud otsused hakkavad muutuma koalitsiooni nägu, ehk võimul olevate inimeste nägu. See on tavapärane nii meie riigis, kui kohalikes omavalitsustes. Sellist käitumist nimetatakse korruptsiooniks, mis on ametikoha või võimu kuritarvitamine omakasu eesmärgil.

Vaatleme Saarde valla visiooni: 
Saarde vald on turvaline, puhta ja metsarikka looduskeskkonnaga piirkond, alus-, põhi-, ja gümnaasiumiharidust ning innovatsiooni toetav omavalitsus ettevõtjate jaoks, mis on rikastatud sotsiaalteenustega ja kus vallasisene linn Kilingi- Nõmme on kujunenud Edela-Eesti teiseks tõmbekeskuseks.

Võtame siia kõrvale Abja valla visiooni: Abja vald on tuntud kui elujõuline, jätkusuutliku arenguga omavalitsus, kus on kiiresti arenev majanduskeskkond ja atraktiivne elu-ja puhkekeskkond.

Kuidas tundub?

Dokumentidest saab paremini aru siis kui tunned parteisid ja nende liikmeid. Nagu esimeses kirjutises viitasin, siis alates 2005 aastast on Saarde vallas kolitsiooni moodustanud VL "Koduvald", nii on ka valla visioonis olemas meie võimu peegeldus.

Üks põhjus, miks soovin kandideerida volikokku on arengukava.
Toon näite: Minu töös on valla arengukava oluline dokument. Iga noorsootöö ja muu projekti juurde vajan viidet valla arengukavast. Nii ka käesoleva aasta alguses. Läksin oma tavapärast viidet hankima, aga mida pole seda pole. Selgus, et eelmise aasta lõpus oli arengukava muudetud kujul volikogus vastu võetud, millest olid imelikul kombel välja jäänud kultuur, sport, seltsitegevus, noorsootöö. Lugesin arengukava üht ja teisipidi. Otsisin, kust leian sõna „noor“, mida projekti kirjutada. Ainus koht mis leidsin, oli see, et noored lahkuvad vallast. Seetõttu ma ei saanudki oma töös kasutada Saarde valla arengukava. Kuna töötasin ka Pärnumaa Noorsootöö arengukava koostamisel, siis leidsin sealt endale olulised viited.

Järelikult siis meie vallas kultuur, sport, seltsitegevus, noorsootöö, vaba aja veetmine on teisejärgulised tegevused. Tänaseks on arengukavasse parandused sisse viidud, mis ei tähenda veel seda, et need tegevused meie praeguse vallavalitsuse koalitsiooni jaoks olulised oleksid. Miks? Sest nende valdkondade esindajad ei kuulu VL "Koduvald" valimisliidu nimekirja.

See ei tohiks nii olla, see ei peaks nii olema, kuid paratamatult on ikkagi, et arengukava kujundavad koalitsiooni kuuluvad inimesed, mille järgi hakkab keerlema ühe omavalitsuse elu. Teistel pole ka midagi vaielda, kuna kõik on ju omavahel kooskõlas ja alusdokumentidest tulenevalt seaduspärane.

Seetõttu valimiseelsel ajal on väga oluline mõelda, millist valdkonda sa sooviksid arenemas näha ja kellele annad enda hääle! Kas ja kui palju see inimene tahab ja oskab arvestada teistega ja kogu piirkonna vajadusega. Mina arvan, et kultuur, seltsitegevus, noorsootöö ja sport on valdkonnad, mis on rahva püsimajäämiseks olulised. Tuntavalt on kultuuri valdkond meie piirkonnas praegu jäänud tahaplaanile, rääkimata ettevõtlusest.


Pärnu 62, 86304 Kilingi-Nõmme | tel. 4492755, e-post: kivake@saarde.ee

Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| html| Sisene