Põhimäärus

30. novembril 2011 a. Kilingi-Nõmme Päevakeskuse ümberkorraldamine Kilingi-Nõmme Vabaajakeskuseks ja vabaajakeskuse põhimääruse kinnitamine.

Üldsätted

 1. Kilingi-Nõmme Vabaajakeskus (edaspidi keskus ja lühendina „Kivake“) on Saarde valla elanikele vabaajaveetmise teenuseid osutav Saarde valla hallatav asutus;
 2. Keskuse posti aadress on: Pärnu tn. 62. Kilingi-Nõmme linn postiindeks 86304;
 3. Keskuse kõrgemalseisvaks organiks on Saarde Vallavalitsus;
 4. Keskus on oma eelarvega Saarde valla eelarve koosseisus. Keskuse raamatupidamist korraldab Saarde Vallavalitsuse raamatupidamine;
 5. Keskus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi sedustest, Saarde Vallavolikogu ja Saarde Vallavalitsuse määrustest, otsustest ja korraldustest ja muudest õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest;
 6. Keskusel on õigus oma sümboolikale;
 7. Keskuse põhimääruse kinnitab Saarde Vallavolikogu.

Keskuse eesmärk
Keskuse eesmärgiks on pakkuda mitmekülgseid vabaaja veetmise võimalusi ja elukestvat õpet kõigile vallaelanikele, kaasates läbi erinevate tegevuste aktiivsesse ühiskondlikku ellu ka need, kes mingil põhjusel on sellest kõrvale jäänud.

Keskuse tegevused, eesmärgi saavutamiseks.

 1. Vabaaja veetmise võimaluste korraldamine, koordineerimine ja arendamine;
 2. Keskus on avatud väikelastele, noortele, täiskasvanutele, eakatele hoolimata nende suundumustest, vabaaja veetmiseks ja muudest tegevustest puhkamiseks;
 3. Keskus korraldab , algatab ja arendab elukestva õppe võimalusi;
 4. Keskus korraldab kodu-ja koolivälist noorsootööd;
 5. Toetab omaalgatuslikke ideid ja aitab neid ellu viia;
 6. Teeb koostööd asutuste- ja organisatsioonidega, füüsiliste ja juriidiliste isikutega, mis on vajalikud keskuse edukaks tegevuseks ja eesmärkide elluviimiseks;
 7. Algatab ja viib ellu keskuse tegevussuundadega seonduvaid projekte.

Keskuse õigused ja kohustused

Keskusel on oma ülesannete täitmiseks õigus:

 1. Saada tööks vajalikku teavet Saarde Vallavalitsuselt;
 2. Kasutada sihtotstarbeliselt keskuse kasutusesolevat vara;
 3. Anda lühiajaliseks tasuliseks kasutamiseks ruume, inventari, mille kasutamishinnad kinnitab juhataja ettepanekul Saarde Vallavalitsus;
 4. Määrata tasuliste ürituste piletihinnad;
 5. Teostada muid õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid toiminguid, mis on vajalikud keskuse edukaks tegevuseks ja eesmärkide elluviimiseks.

Juhtimine ja töökorraldus

 1. Keskuse tegevust juhib juhataja, kellega sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem;
 2. Keskuse personaliga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud vallavanem;
 3. Keskuse tegevust koordineerib Saarde Vallavalitsus                         

Juhataja

 1. Juhib keskuse tegevust ja vastutab asutusele pandud ülesannete täitmise eest;
 2. Esitab vallaeelarvesse ettepanekud keskuse eelarve osas ja vastutab eelarve täitmise eest;
 3. Kehtestab keskuse sisekorra ja muud eeskirjad;
 4. Sõlmib lepingud ja esindab keskust oma pädevuse piires;
 5. On aruandekohustuslik Saarde Vallavalitsuse ees;
 6. Teeb ettepanekuid keskuse sisulise tegevuse arendamiseks vallavalitsusele;
 7. Annab täitmiseks kohustuslikke korraldusi keskuses viibivatele isikutele;
 8. On õigus saada tööks vajalikku täiendkoolitusi eelarves ettenähtud summa piires.

Keskuse vahendid

 1. Saarde valla eelarvelised vahendid;
 2. Sihtotstarbelised eraldised (projektid);
 3. Riigi sihtotstarbelised vahendid;
 4. Annetused.

Keskuse tegevuse ümberkorraldamine ja lõpetamine

Keskuse tegevuse ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab Saarde Vallavolikogu.

Rakendussätted

Tunnistada kehtetuks Saarde vallavolikogu 30.01.2008 a. määrus nr.5 „Kilingi-Nõmme Päevakeskuse põhimääruse kinnitamine“.

 

 

 

Pärnu 62, 86304 Kilingi-Nõmme | tel. 4492755, e-post: kivake@saarde.ee

Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| html| Sisene