Põhimäärus

Kilingi-Nõmme Vabaajakeskuse põhimäärus

Vastu võetud 22.01.2020 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 ja Saarde Vallavolikogu 21. märtsi 2018.a määruse nr 10 „Saarde valla põhimäärus“ § 84 lõike 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Asutuse nimi

Asutuse nimi on Kilingi-Nõmme Vabaajakeskus (edaspidi: Vabaajakeskus), ametlik lühend on KiVaKe.

§ 2. Põhimääruse reguleerimisala

  Põhimäärusega sätestatakse Vabaajakeskuse tegevuse üldised alused, tegevuse eesmärk ja ülesanded, juhtimine ja töökorraldus, järelevalve ja finantseerimise alused ning ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise alused.

§ 3. Vabaajakeskuse tegutsemise üldised alused

(1) Vabaajakeskus on Saarde Vallavalitsuse (edaspidi: Vallavalitsus) hallatav asutus.

(2) Vabaajakeskus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi kehtivatest õigusaktidest, Saarde vallavolikogu (edaspidi: Vallavolikogu) ja vallavalitsuse õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 4. Asukoht

Vabaajakeskuse asukoht on Pärnu tn 62, Kilingi-Nõmme linn, Saarde vald, Pärnu maakond, 86304.

§ 5.   Sümboolika
(1) Vabaajakeskusel võib olla oma sümboolika.

(2) Sümboolika kujunduse ja kasutamise korra kehtestab Vabaajakeskuse juhataja käskkirjaga, kooskõlastades selle eelnevalt vallavalitsusega.

2. peatükkTEGEVUSE EESMÄRK, ÜLESANDED JA KORRALDAMINE 

§ 6. Vabaajakeskuse eesmärgid
(1) Vabaajakeskuse põhieesmärgiks on pakkuda lastele, noortele, täiskasvanutele ja eakatele mitmekülgseid vabaaja veetmise võimalusi ja elukestvat õpet, kaasates neid tegevustesse eeltingimusteta.

(2) Vabaajakeskuse tegevuse eesmärgid:

1) luua soodsaid võimalusi igale eale vaba aja veetmiseks;
2) korraldada, algatada ja arendada elukestva õppevõimalusi;
3) luua võimalus avatud noorsootöö põhimõttel kodu- ja kooliväliseks noorsootööks;
4) toetada Saarde valla elanike omaalgatuslikke ideid ja aidata neid ellu viia.

§ 7.  Vabaajakeskuse ülesanded

Vabaajakeskus:
1) töötab muuhulgas avatud noorsootöö põhimõttel;
2) teeb koostööd teiste valla hallatavate asutuste, organisatsioonide, füüsiliste ja juriidiliste isikutega, et saavutada Vabaajakeskuse eesmärke ning edendada kogukonna elu;
3) kogub ja vahendab informatsiooni Vabaajakeskuses osutatavate teenuste ning sündmuste kohta ning tagab selle informatsiooni kättesaadavuse igal moel;
4) algatab ja viib ellu Vabaajakeskuse pidevat arengut kindlustavaid projekte ning vajadusel taotleb nende läbiviimiseks lisa finantsvahendeid ning korraldab nende teostamist;
5) kasutab tegevuse läbiviimiseks maksimaalselt asutuse ruume ja selle kasutuses olevat maa-ala;
6) valdab ja kasutab Vabaajakeskuse valduses olevat vallavara ja tagab selle säilimise, korrashoiu ja sihtotstarbelise kasutamise;
7) täidab põhimääruses sätestatud eesmärke;
8) täidab muid õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

3. peatükkJUHTIMINE JA TÖÖKORRALDUS

§ 8. Juhtimine

(1) Vabaajakeskuse tööd juhib juhataja, kelle vaba ametikoha täitmiseks korraldab vallavalitsus avaliku konkursi ning kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist vallavalitsus, v.a õigusaktides sätestatud juhtudel.

(2) Juhataja ametisse kinnitatud isikuga sõlmib töölepingu vallavanem, kes täidab juhataja suhtes kõiki töölepingust tulenevaid tööandja õigusi ja kohustusi.

(3) Juhataja kvalifikatsiooninõuded määratakse ametijuhendis.

§ 9. Juhataja
(1) Vabaajakeskuse juhataja:

1) korraldab ja kindlustab põhimääruses Vabaajakeskuse eesmärke arvestava tegevuse ning ülesannete täitmise;

2) tegutseb põhimääruse ja ametijuhendi alusel;
3) esindab Vabaajakeskust vallasiseselt ja vallast väljaspool;
4) käsutab eelarvevahendeid temale antud volituste ulatuses, tagab Vabaajakeskuse varade ja rahaliste vahendite sihipärase kasutamise;
5) koostab Vabaajakeskuse eelarve eelnõu ja vastutab volikogu poolt kinnitatud eelarve täitmise eest;
6) on tööandja õigust omavaks isikuks Vabaajakeskuse töötajatele kõigi sellest tulenevate õiguste ja kohustustega;
7) koostab kõigile töötajatele ametijuhendid;
8) kinnitab töökorralduse reeglid ja muud vabaajakeskuse sisesed eeskirjad;
9) teeb vallavolikogule ja -valitsusele ettepanekuid Vabaajakeskuse sisulise tegevuse arendamiseks ning majandusliku olukorra parandamiseks;
10) annab oma pädevuse piires käskkirju;
11) annab Vabaajakeskuse tegevuse kohta aru vallavalitsusele;
12) täidab muid õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

(2) Vabaajakeskuse juhatajat asendab juhataja puhkusel või töölähetuses viibimise ajal või haigestumise või töölt vabastamise korral kõigi õiguste ja kohustustega isik, kellele on vallavanema käskkirjaga tehtud ülesandeks juhataja ülesannete täitmine.

§ 10. Töökorraldus

(1) Vabaajakeskuse töökorraldus, külastajate õigused ja kohustused sätestatakse Vabaajakeskuse sisekorraeeskirjas, mille avalikustamise tagab Vabaajakeskuse juhataja.
(2) Vabaajakeskuse poolt osutatavate ruumide, teenuste ja vahendite kasutamise eest võetavad tasud kinnitab Vabaajakeskuse juhataja ettepanekul vallavalitsus.

(3) Vabaajakeskuse lahtioleku ajad kinnitab Vabaajakeskuse juhataja ettepanekul vallavalitsus.

(4) Vabaajakeskuse töötajate kooseisu kinnitab Vabaajakeskuse juhataja käskkirjaga, kooskõlastades eelnõu enne selle kinnitamist vallavalitsusega.

(5) Vabaajakeskuse töötajate töötasud määrab Vabaajakeskuse juhataja volikogu poolt kinnitatud Vabaajakeskuse eelarve alusel.

4. peatükkVARA, FINANSEERIMINE, ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE

§ 11. Vabaajakeskuse vara ja eelarve

(1) Vabaajakeskuse vara moodustavad talle Saarde valla poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks antud maa, hoone, seadmed, inventar ja muu vara. Vara haldamine toimub volikogu poolt kehtestatud korras.

(2) Vabaajakeskusel on oma eelarve vallaeelarve koosseisus, mille tulude aluseks on: eraldised vallaeelarvest, sealhulgas laekumised projektitaotluste põhjal, juriidiliste ja füüsiliste isikute sihtannetused ja laekumised tasulistelt teenustelt.

(3) Vabaajakeskuse majandamine (sh. küte, elekter, vesi, remont, teenuslepingud) ning vajalike seadmete ja inventari soetamine toimub vastavalt eelarvele.

(4) Vabaajakeskuse eelarve kinnitab volikogu.

(5) Vabaajakeskuse raamatupidamist korraldab vallavalitsus.

(6) Vabaajakeskuse rahaliste vahendite arveldamine toimub vallavalitsuse arvelduskontode kaudu, Vabaajakeskus ei oma iseseisvat arveldusarvet.

§ 12.  Aruandlus

Vabaajakeskus esitab oma tegevuse kohta finants- ja statistilisi aruandeid õigusaktidega ning volikogu ja vallavalitsuse kehtestatud ulatuses ja korras ning tähtaegadel.

§ 13.  Järelevalve

Vabaajakeskuse ja selle juhataja tegevuse õiguspärasuse ja otstarbekuse üle teostavad järelevalvet vallavalitsus ja vallavolikogu revisjonikomisjon.

5. peatükkÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

§ 14. Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

Vabaajakeskuse ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu ja korraldab vallavalitsus õigusaktides sätestatud korras.

6. peatükkPÕHIMÄÄRUSE KINNITAMINE, MUUTMINE JA KEHTETUKS TUNNISTAMINE

§ 15. Põhimääruse kinnitamine, muutmine ja kehtetuks tunnistamine

(1) Vabaajakeskuse põhimääruse või selle muutmise eelnõu töötab välja Vabaajakeskuse juhataja ja esitab selle vallavalitsusele.

(2) Vabaajakeskuse põhimääruse kinnitab, muudab ja tunnistab kehtetuks vallavolikogu.

7. peatükkLÕPPSÄTTED

§ 16. Rakendussätted

(1) Tunnistada kehtetuks Saarde Vallavolikogu 30. novembri 2011. a määrus nr 25 „Kilingi-Nõmme Päevakeskuse ümberkorraldamine Kilingi-Nõmme Vabaajakeskuseks ja selle põhimääruse kinnitamine“ (RT IV, 10.10.2012, 9).

(2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

_____________________________________________________________

Järgnev on 2011 -2020 a. kehtinud põhimäärus:
_____________________________________________________________

30. novembril 2011 a. Kilingi-Nõmme Päevakeskuse ümberkorraldamine Kilingi-Nõmme Vabaajakeskuseks ja vabaajakeskuse põhimääruse kinnitamine.

Üldsätted

 1. Kilingi-Nõmme Vabaajakeskus (edaspidi keskus ja lühendina „Kivake“) on Saarde valla elanikele vabaajaveetmise teenuseid osutav Saarde valla hallatav asutus;
 2. Keskuse posti aadress on: Pärnu tn. 62. Kilingi-Nõmme linn postiindeks 86304;
 3. Keskuse kõrgemalseisvaks organiks on Saarde Vallavalitsus;
 4. Keskus on oma eelarvega Saarde valla eelarve koosseisus. Keskuse raamatupidamist korraldab Saarde Vallavalitsuse raamatupidamine;
 5. Keskus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi sedustest, Saarde Vallavolikogu ja Saarde Vallavalitsuse määrustest, otsustest ja korraldustest ja muudest õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest;
 6. Keskusel on õigus oma sümboolikale;
 7. Keskuse põhimääruse kinnitab Saarde Vallavolikogu.

Keskuse eesmärk
Keskuse eesmärgiks on pakkuda mitmekülgseid vabaaja veetmise võimalusi ja elukestvat õpet kõigile vallaelanikele, kaasates läbi erinevate tegevuste aktiivsesse ühiskondlikku ellu ka need, kes mingil põhjusel on sellest kõrvale jäänud.

Keskuse tegevused, eesmärgi saavutamiseks.

 1. Vabaaja veetmise võimaluste korraldamine, koordineerimine ja arendamine;
 2. Keskus on avatud väikelastele, noortele, täiskasvanutele, eakatele hoolimata nende suundumustest, vabaaja veetmiseks ja muudest tegevustest puhkamiseks;
 3. Keskus korraldab , algatab ja arendab elukestva õppe võimalusi;
 4. Keskus korraldab kodu-ja koolivälist noorsootööd;
 5. Toetab omaalgatuslikke ideid ja aitab neid ellu viia;
 6. Teeb koostööd asutuste- ja organisatsioonidega, füüsiliste ja juriidiliste isikutega, mis on vajalikud keskuse edukaks tegevuseks ja eesmärkide elluviimiseks;
 7. Algatab ja viib ellu keskuse tegevussuundadega seonduvaid projekte.

Keskuse õigused ja kohustused

Keskusel on oma ülesannete täitmiseks õigus:

 1. Saada tööks vajalikku teavet Saarde Vallavalitsuselt;
 2. Kasutada sihtotstarbeliselt keskuse kasutusesolevat vara;
 3. Anda lühiajaliseks tasuliseks kasutamiseks ruume, inventari, mille kasutamishinnad kinnitab juhataja ettepanekul Saarde Vallavalitsus;
 4. Määrata tasuliste ürituste piletihinnad;
 5. Teostada muid õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid toiminguid, mis on vajalikud keskuse edukaks tegevuseks ja eesmärkide elluviimiseks.

Juhtimine ja töökorraldus

 1. Keskuse tegevust juhib juhataja, kellega sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem;
 2. Keskuse personaliga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud vallavanem;
 3. Keskuse tegevust koordineerib Saarde Vallavalitsus                         

Juhataja

 1. Juhib keskuse tegevust ja vastutab asutusele pandud ülesannete täitmise eest;
 2. Esitab vallaeelarvesse ettepanekud keskuse eelarve osas ja vastutab eelarve täitmise eest;
 3. Kehtestab keskuse sisekorra ja muud eeskirjad;
 4. Sõlmib lepingud ja esindab keskust oma pädevuse piires;
 5. On aruandekohustuslik Saarde Vallavalitsuse ees;
 6. Teeb ettepanekuid keskuse sisulise tegevuse arendamiseks vallavalitsusele;
 7. Annab täitmiseks kohustuslikke korraldusi keskuses viibivatele isikutele;
 8. On õigus saada tööks vajalikku täiendkoolitusi eelarves ettenähtud summa piires.

Keskuse vahendid

 1. Saarde valla eelarvelised vahendid;
 2. Sihtotstarbelised eraldised (projektid);
 3. Riigi sihtotstarbelised vahendid;
 4. Annetused.

Keskuse tegevuse ümberkorraldamine ja lõpetamine

Keskuse tegevuse ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab Saarde Vallavolikogu.

Rakendussätted

Tunnistada kehtetuks Saarde vallavolikogu 30.01.2008 a. määrus nr.5 „Kilingi-Nõmme Päevakeskuse põhimääruse kinnitamine“.

 

Pärnu 62, 86304 Kilingi-Nõmme | tel. 4492755, e-post: kivake@saarde.ee

Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| html| Sisene